T.Ü. Yaz Okulu Uygulama Yönergesi

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 20 Nisan 2007
TOPLANTI SAYISI : 10
KARAR 01:

Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Yönergesi’ne ilişkin, Üniversitemiz Kanun, Tüzük, Yönerge, Yönetmelik, Tetkik ve İnceleme Komisyonunca hazırlanan 17/04/2007 tarihli rapor görüşüldü.
Trakya Üniversitesi Senatosunun 27/03/2007 tarih ve 07 sayılı toplantısında alınan 02 numaralı kararı ile kabul edilen “Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılarak “Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Yönergesi”nin aşağıdaki şekliyle kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Trakya Üniversitesinde yabancı dil hazırlık, önlisans ve lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin uygulama esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 (1) Bu Yönerge; Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3 (1) Bu Yönerge, 11/1/2007 tarihli ve 26400 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
b) Rektör: Üniversite Rektörünü,
c) Senato: Üniversite Senatosunu,
ç) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,
d) İlgili Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulları yönetim kurullarını,
e) Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğini,
f) Kurul; Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunu,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun İşleyişi
Açılacak Derslerin ve Ders Sorumlularının Belirlenmesi
Madde 5 (1) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki yaz okulunda bir dersin açılmasıyla ilgili, Yaz Okulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(2) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında bir dersin açılabilmesi için dersi açacak öğretim elemanı başvurusu olmaması durumunda, ilgili birimin önerisi ve Yaz Okulu koordinasyon kurulunun onayıyla, ilgili yasalar çerçevesinde Üniversite içinden veya diğer Üniversitelerden öğretim elemanları görevlendirilebilir.
(3) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında bir dersin açılabilmesi için Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yüksek öğretim gören öğrenciler hariç, en az öğrenci sayısı Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(4) Yüksekokulların veya Meslek Yüksekokullarının programlarında bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısının, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba toplulukları öğrencilerinden, Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yüksek öğretim gören öğrenciler hariç, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sayıdan az olması veya bir dersin açılmaması durumunda, alınacak dersin ilgili bölüm/program kurullarınca onaylanmış olması şartıyla; öğrenci Üniversitemizin bir başka Yüksekokulunun veya Meslek Yüksekokulunun aynı programında kredisi de aynı veya fazla olan açılmış dersi alabilir.
(5) Aynı dersi açmak isteyen öğretim elemanı sayısının birden fazla olması halinde dersi son dönemde vermiş olan öğretim elemanına öncelik tanınır ve görevlendirme, ilgili birimin yönetim kurulunca yapılır.
(6) Yıllık Dersler, Diploma Çalışması, Bitirme Ödevi ve Laboratuar dersleri ile Laboratuvar Uygulaması içeren dersler Yaz Okulunda açılamaz.
(7) Normal döneminde açılmayan zorunlu ve seçmeli dersler yaz okulunda da açılamaz.
(8) Yaz Okulunda açılacak dersler, bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınavlarının başlama tarihinden önce belirlenip Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunca duyurulur ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Öğretim Elemanı Ders Yükleri ve Ücretleri
Madde 6 (1) Öğretim elemanlarına Yaz Okulunda haftada en fazla 10 kredilik ders sorumluluğu verilebilir.
(2) Ders ücretleri , Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri ile ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

Derslere Başvuru
Madde 7- (1)(Üniversitemiz Senatosunun 6/6/2008 tarihli ve 10 sayılı toplantısında alınan 19 numaralı kararı ile, 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olacak değişik şekli) Güz ve Bahar yarıyılları sonu itibariyle ilişiği kesilen öğrenciler Yaz Okulundan ders alamaz.
(2) Dikey geçiş sınavları ile gelen intibak programı öğrencileri Yaz Okulundan ders alabilirler.
(3) Mutlak değerlendirmenin uygulandığı dönemde bir dersten başarılı bir öğrenci not yükseltme amacıyla Yaz Okulundan ders alamaz.
(4) Yaz Okulunda, üst sınıftan ders alma konusunda, Üniversitenin ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kayıt, Öğretim ve Sınav Tarihleri
Madde 8 - (1) Yaz Okulunun kayıt, öğretim ve final sınav tarihleri, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve akademik takvimde yer alır.
(2) Öğrenci, içinde bulunulan eğitim-öğretim yılının ders kaydı yaptırılmamış yarıyılına ait dersleri için yaz okullarına ders kaydı yaptıramaz.
(3) Yaz Okulunda en az 1 (bir) ara sınav, İlgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır ve Yaz Okulu başlangıcında ilan edilir.

Misafir ve Özel Öğrenciler
Madde 9 (1) Diğer üniversitelerin öğrencisi veya özel öğrenci statüsünde olarak Trakya Üniversitesi Yaz Okuluna kayıt yaptıran öğrencilere, yaz okulunun süresini, aldıkları dersin adını, birim saatini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir. Bu belge; birim yetkililerince imzalanır, bir sureti ilgili birimin arşivinde ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında saklanır.

Üniversitemiz dışında bir başka yaz okulundan ders alma
Madde 10 - (1) Öğrenciler, Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde belirtilen sınırlamalar içinde kalmak koşuluyla, diğer üniversitelerde yaz okullarında açılan dersleri de alabilirler. Ancak bu derslerin ilgili birimlerce açılmamış veya derse kayıt yaptıran öğrenci sayısının Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sayıdan az olması nedeniyle açılamamış olması ve alınacak dersin eşdeğerliğinin her yıl kayıttan önce ilgili bölüm/program kurullarınca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci not çizelgesine işlenmesi, Trakya Üniversitesi ilgili Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmelikleri esaslarına göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 11 - (1)Bu yönergede belirtilmeyen hususlarda, Trakya Üniversitesi ilgili Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinin hükümleri geçerlidir.
(2) Anlaşmazlıkların çözümünde Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
Madde 12 - (1)Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte Trakya Üniversitesi Senatosunun 27/03/2007 tarih ve 07 sayılı toplantısında alınan 02 numaralı kararı ile kabul edilen “Trakya Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 13 - (1)Bu Yönerge, 2006 -2007 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere, Trakya Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14 - (1)Bu yönerge hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
Bu içerik 05.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5085 kez okundu.