T.Ü. Bağıl Değerlendirme Yöntemi

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
SENATO KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 02 KASIM 2006
TOPLANTI SAYISI : 16

KARAR 01:
Trakya Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yöntemi Uygulama Esasları Yönergesi taslağına ilişkin, Üniversitemiz Kanun, Tüzük, Yönerge, Yönetmelik Tetkik ve İnceleme Komisyonu ile Eğitim Öğretim Komisyonunca hazırlanan 01.11.2006 tarihli raporlar görüşüldü.
Trakya Üniversitesi Senatosunun 28/06/2006 tarih ve 09 sayılı toplantısında alınan 08 numaralı kararı ile kabul edilen “Trakya Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yöntemi Uygulama Esasları Yönergesi”nin yürürlükten kaldırılarak “Trakya Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yöntemi Uygulama Esasları Yönergesi”nin aşağıdaki şekliyle kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verildi.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

Kapsam:

Madde 1
- Trakya Üniversitesinde bağıl değerlendirme uygulanmasına karar verilen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında (Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları hariç) öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi bu yönergeye göre yapılır.

Tanım:
Madde 2
- Bağıl değerlendirme: Bir öğrencinin başarısını o öğrencinin sınavına girdiği dersteki öğrencilerin başarı düzeylerine göre değerlendirmektir.

Ham Başarı Puanının(HBP) Oluşturulması

Madde 3- İlgili Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulunun lisans/önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirlenen maddelere göre hesaplanan 100’lük sistemdeki yarıyıl/yıl sonu notu, Ham Başarı Puanı(HBP) olarak kabul edilir.

Bağıl Değerlendirme Yöntemi Uygulama Esasları
Madde 4.. Bağıl değerlendirme aşağıda belirtilen esaslara göre uygulanır.
a) 100 üzerinden 15 Ham Başarı Puanı Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti- BDKL olarak tanımlanır.. Bu sınırın altındaki öğrenciler Bağıl Değerlendirme dışında tutulur ve FF olarak değerlendirilir.
b) (Değişik:Üniversitemiz Senatosu’nun 05 Aralık 2007 tarihli ve 24 sayılı toplantısında alınan 04 numaralı kararı ile 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere) 100 üzerinden 40 Ham Başarı Puanı Ham Başarı Puanı Alt Limiti(HBAL) olarak tanımlanır. Ham Başarı puanlarından 40 ve daha düşük Ham Başarı Puanına(HBP) sahip olan öğrenciler elde edilen harfli nota bakılmaksızın, 16-29 HBP arası ‘FF’ ve 30-40 HBP arası ‘FD’ olarak değerlendirilir.
c) Değerlendirmeye alınan ve 100 üzerinden 60 ve üzeri Ham Başarı Puanına(HBP) sahip öğrenciler elde edilen ‘CC’nin altındaki harfli nota bakılmaksızın ‘CC’ olarak başarılı kabul edilir.

Harfli Notun Oluşturulması
Madde 5
- Harfli Notun Oluşturulmasında, değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısına ve sınav türüne bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden biri uygulanır.
a) Değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı 30(otuz) ve üzerinde ise, aşağıdaki formüle göre elde edilen T-Skor'ları kullanılarak Tablo 1’deki dağılıma göre harfli notlar belirlenir.

X : öğrencinin ham başarı notu
: değerlendirmeye giren ham başarı notlarının sınıf ortalaması
N : değerlendirmeye giren sınıftaki öğrenci sayısı
Tablo 1. Standart T-Skorlarına Göre Harfli Not Aralıkları.
 

Sınıf ortalaması (HBP)

Bağıl Notların T-Skorları'na Göre Harf Aralıkları

Sınıf Düzeyi

Alt sınır

Üst Sınır

AA

BA

BB

CB

CC

DD

FD

FF

Mükemmel

80,00

100,00

?57,00

52,00-56,99

47,00-51,99

42,00-46,99

37,00-41,99

32,00-36,99

27,00-31,99

<27,00

Üstün Başarı

70,00

79,99

?59,00

54,00-58,99

49,00-53,99

44,00-48,99

39,00-43,99

34,00-38,99

29,00-33,99

<29,00

Çok İyi

62.50

69,99

?61,00

56,00-60,99

51,00-55,99

46,00-50,99

41,00-45,99

36,00-40,99

31,00-35,99

<31,00

İyi

57.50

62.49

?63,00

58,00-62,99

53,00-57,99

48,00-52,99

43,00-47,99

38,00-42,99

33,00-37,99

<33,00

Ortanın Üstü

52.50

57.49

?65,00

60,00-64,99

55,00-59,99

50,00-54,99

45,00-49,99

40,00-44,99

35,00-39,00

<35,00

Orta

47.50

52.49

?67,00

62,00-66,99

57,00-61,99

52,00-56,99

47,00-51,99

42,00-46,99

37,00-41,99

<37,00

Zayıf

42.50

47.49

?69,00

64,00-68,99

59,00-63,99

54,00-58,99

49,00-53,99

44,00-48,99

40,00-43,99

<40,00

Kötü

0

42.49

?71,00

66,00-70,99

61,00-65,99

56,00-60,99

51,00-55,99

47,00-50,99

43,00-46,99

<43,00

b) Değerlendirmeye katılmaya hak kazanan Öğrenci sayısı 11-29 arasında ise, herhangi bir istatistiki işlem yapılmaz. Bu durumda harfli notlar Tablo 2’ye göre belirlenir.
Tablo 2. Öğrenci sayısı 11-29 için Harfli Not Tablosu.
 

Sınıf Ortalaması (HBP)

Harfli Not Oranları
% öğrenci sayısı

Sınıf Düzeyi

Alt Sınır

Üst Sınır

AA

BA

BB

C B

CC

DD

FD

FF

Mükemmel

70,00

100

24

15.2

22.8

11.6

17.4

4.8

3.2

1

Çok İyi

62.50

69,99

18

14.4

21.6

12.8

19.2

7.2

4.8

2

İyi

57.50

62.49

14

12.8

19.2

14.4

21.6

9

6

3

Ortanın Üstü

52.50

57.49

10

11.6

17.4

14.8

22.2

12

8

4

Orta

47.50

52.49

7

9.6

14.4

15.2

22.8

14.4

9.6

7

Zayıf

42.50

47.49

4

8

12

14.8

22.2

17.4

11.6

10

Kötü

0

42.49

3

6

9

14.4

21.6

19.2

12.8

14

c) Değerlendirmeye katılmaya hak kazanan Öğrenci sayısı 10 ve altında ise, ilgili yönetmelikler gereği 100 puan üzerinden belirlenen yarıyıl/yıl sonu notu Tablo 3 kullanılarak harfli nota dönüştürülür.
Tablo 3. 100 puan üzerinden harfli not dönüşüm tablosu


Başarı Notu

Harfli Not

Katsayı

90-100

AA

4,00

80-89

BA

3,50

70-79

BB

3,00

65-69

CB

2,50

60-64

CC

2,25

50-59

DD

2,00

30-49

FD

1,00

0-29

FF

0,00

d) Ek sınav, tek ders sınavı, sınırsız sınav hakkı sınavlarına katılan öğrenciler ile, mazeretleri nedeniyle yarıyıl/yıl sonu sınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin başarı notunun değerlendirilmesinde, Tablo 3 uygulanır. Ancak, yarıyıl/yıl sonu mazeret sınavında başarılan bir dersin harfli başarı notu (görevli izinli olanlar hariç) en fazla (BB) olabilir.
e) İlan edilen başarı notlarına itiraz, ilgili yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. İtiraz sonucunda, ham başarı puanının değişmesi halinde, ilgili öğrencinin başarı puanı yeni HBP üzerinden ilgili dersin ilan edilen HBP leri ile karşılaştırma yoluyla , ilgili öğretim elemanınca yeniden belirlenir ve ilan edilir. (Üniversitemiz Senatosu’nun 13/12/2006 tarihli ve 18 sayılı toplantısında alınan 02 numaralı kararı ile eklenen cümle)Ayrıca, Lisansüstü Bilimsel Hazırlık Programı öğrencilerinin ve Değişim Programları ile Üniversitemize gelip ilgili Önlisans/Lisans programlarından ders alan öğrencilerin, harfli başarı notları söz konusu dersi alan kayıtlı öğrencilerin HBP’leri ile karşılaştırma yoluyla ilgili öğretim elemanınca belirlenerek ilan edilir.

Madde 6- Bağıl Değerlendirme yöntemi uygulamasından önce oluşmuş notlar ve başarı durumları aynen kabul edilir ve korunur.

Madde 7- Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte Trakya Üniversitesi Senatosunun 28/06/2006 tarih ve 09 sayılı toplantısında alınan 08 numaralı kararı ile kabul edilen “Trakya Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Yöntemi Uygulama Esasları Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 8- Bu yönerge 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere Trakya Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 9- Bu yönerge hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
Bu içerik 05.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5337 kez okundu.