Dikey Geçiş

DİKEY GEÇİŞ YÖNETMELİĞİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI ve AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ
LİSANS ÖĞRENİMİNE DEVAMLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK
(19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

 

Amaç
Madde 1-
Bu yönetmeliğin amacı, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim önlisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim ve Açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ve yerleştirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri belirlemektedir.

Kapsam
Madde 2-
Bu yönetmelik , Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans programlarını başarı ile tamamlamış öğrencilerin, örgün öğretim ve Açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmalarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 inci maddesinin (e) bendi ile 4702 sayılı kanunla 45. Maddesine eklenen (e) bendi gereği hazırlanmıştır.

Dikey Geçiş İçin Başvuru Koşulları
Madde 4-
İkinci madde kapsamındaki yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda söz konusu programlardan en çok beş yıl önce mezun olmuş olma şartı aranır. Adaylar Dikey Geçiş için yapılacak sınavlara en çok üç kez girebilirler. O Yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar da başvurabilirler.

Kontenjan
Madde 5-
Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim önlisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları amacı ile lisans programlarında kontenjan ayrılır. Bu kontenjanlar, sınavsız olarak Meslek Yüksekokulları programlarına devam ederek mezun olan öğrencilerin yüzde onundan az olamaz. Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Önlisans mezunlarından örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere, başvurma şartlarını taşıyanlar için Hangi lisans programlarına Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretimin hangi programlarını bitirenlerin başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan türleri, dikey geçiş yapılacak üniversitelerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenir ve ilan edilir.

Sınav Kılavuzu ve Başvuru İşlemleri
Madde 6-
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), her yıl Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Önlisans Mezunlarının hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ve Açıköğretim Önlisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer alır. Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. Meslek Yüksekokulu müdürlükleri ile Açıköğretim

Önlisans programlarının bağlı olduğu birimler başvurma belgelerinin bu Yönetmelikte yer alan koşullara uygunluğunu kontrol ederek onaylanmasından, başvuru evrakının başvuru süresi sonunda ÖSYM'ye ulaştırılmasından ve son sınıflarda okuyan öğrencilerin mezuniyet işlemlerini Temmuz ayının son haftasına kadar tamamlayarak mezun olsun veya olmasın, başvursun veya vurmasın tüm adayların not ortalamalarını ÖSYM’den elektronik ortamdan gönderilen listelere işleyerek bu listelerin 1 Ağustos tarihine kadar ÖSYM’ye gönderilmesinden sorumludurlar.

Sınav ve Değerlendirme
Madde 7-
Bu Yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Yerleştire de, adayların yetenek sınavından elde ettikleri puanlar ile yetenek sınavı sonuçlarına göre kılavuzda belirtilen kurallar uyarınca ağırlıklandırılmış Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Önlisans programlarında alınan akademik not ortalamaları gözönünde tutulur. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınav Puanının nasıl hesaplanacağı SYM tarafından belirlenir ve Dikey
Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır.

Yerleştirme
Madde 8-
ÖSYM, başvurma koşullarını taşıyan adayları, tercihlerini, yerleştirme puanların ve lisans programlarının kontenjan ve koşullarını göz önünde tutarak lisans programlarına yerleştirir. Her ne sebeple olursa olsun boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılmaz.
Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı

Madde 9- Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversitelerince Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci., ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarıyıldır. Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri, yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak bir yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır, başarısız olanların ise üniversite ile ilişiği kesilir. Lisan Öğrenimine Hazırlık Programı uygulayan Açıköğretim lisans programlarında başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesilmez.
Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı Yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya Yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim sınav yönetmeliğine tabi olur. Üniversite yönetmeliğine göre başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir. Gerek yabancı dil hazırlık eğitimi ve gerekse lisans öğrenimine hazırlık programı süresince öğrenciler tüm öğrencilik haklarından aynen yararlanır.

Açıköğretime Geçiş
Madde 10-
Meslek yüksekokulu mezunları ile Açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki Açıköğretim lisans programların devam etmek isteyenler için bu yönetmeliğin 7’inci maddesi uygulanmaz. Bu adaylar kendi alanlarındaki Açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler. Farklı alanlardan mezun olanlara Lisans Öğrenimine Hazırlık programı uygulanır. Hangi Meslek Yüksekokulu mezunlarının Açıköğretim Lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde edecekleri, hangi mezunlara Lisans Öğrenimine Hazırlık programı uygulanacağı Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda belirtilir. Açıköğretim programlarına başvuru ve kayıt koşulları programı yürüten ilgili üniversite tarafından belirlenerek adaylara duyurulur.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 11-
Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15.10.1999 tarihli 23847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 12-
Bu yönetmelik, yayımı tarihinde itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 13-
Bu Yönetmelik, hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yürütür.

Bu içerik 27.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 7591 kez okundu.