Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 11.08.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25196
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarındaki eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirmelerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri, Trakya Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek-okullarında uygulanacak kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve değerlendirme esaslarını kapsar.

Öğretim Yılı
Madde 3 — Bir öğretim yılı (akademik yıl) güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarından her birinin normal süresi 75 (yetmiş beş) öğretim günüdür. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dahil değildir. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.
Her öğretim yılının akademik takvimi, Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Üniversite Senatosu gerekli gördüğünde yaz öğretimi açılmasına karar verebilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar Senato kararı ile belirlenir ve bu hususlar ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.
Resmi tatil günleri ders ve sınav yapılmaz. Ancak gerekli hallerde, ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi ve ilgili Yönetim Kurulunun onayı ile bazı derslerin sınavları, Rektörlüğü bilgilendirmek kaydıyla, Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Öğretim Süresi
Madde 4 — Meslek Yüksekokullarında yapılan öğretimin normal süresi dört yarıyıldır. Bu süreye yabancı dil hazırlık süresi dahil değildir. Öğrenciler takip ettikleri programları en fazla 8 yarıyılda tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteye devamdan men edilme cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

Madde 5
— Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde belirlenen azami öğrenim süreleri sonunda son sınıf öğrencilerine mezun olabilmeleri için, devam şartını yerine getirdikleri ve başarısız oldukları bütün dersler için, öğretim yılı başında, biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Ek sınavların tarihi ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından belirlenir ve ilan edilir. Ek sınav haklarını belirlenen tarihte kullanmayanlar için mazeret sınavı açılmaz. Uygulamalı olan derslerle ilgili ek sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu sınavlar sonunda, hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısını dört veya beş derse indirenlere, bu dersler için üç yarıyıl, ek sınavları almadan, dört veya beş dersten başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bunlardan, uygulamalı dersler ile uygulaması olan ve daha önce alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Üç veya dört yarıyıl sınavlara girme hakkı tanınan öğrenciler, yürürlükteki esaslara göre öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerini ödeyerek ders kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süreler içinde, hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısını üç derse indirenlere, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler katkı payını ve öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak, toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

Kabul Esasları ve Kesin Kayıt
Madde 6 — Bu Yönetmelik kapsamındaki Meslek Yüksekokullarının öğrenci kayıt işlemleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen günlerde Rektörlükçe yürütülür. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli bir mazereti olmaksızın zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlamayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder.

Yabancı Dilde Öğretim ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Madde 7 — Trakya Üniversitesinde normal öğrenim süresi iki yarıyıl olan yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim-öğretimde uygulanacak devam, ara sınav sayısı ile ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, genel sınav, kısa süreli sınav, ödev ve diğer faaliyetlerin başarı notuna katkıları, genel sınav sonunda yeterli düzeyde başarı gösteremeyen öğrencilere verilecek bütünleme sınavı, yaz öğretimi, yabancı dil destek eğitimi ve kayıt silme gibi konularda uygulanacak esaslar, Senato tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

Madde 8
— Üniversiteye kayıt olan ve Türkçe düzeyi yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Trakya Üniversitesi Rektörlüğünün veya bir başka üniversitenin bu konu ile ilgili görevlendirdiği birim veya bölüme kayıt yaptırırlar ve bu birim veya bölüm tarafından yürütülen Türkçe derslerine devam ederler. Bu öğrenim sonunda başarılı olan öğrenciler, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile Meslek Yüksekokulu öğrencisi olurlar. Bu öğrenim sonunda başarısız olan öğrencilerin Trakya Üniversitesi ile ilişkileri kesilir.

Öğretim Şekli
Madde 9 — Meslek Yüksekokulu öğrenimi süresince izlenecek ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı, Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri, zorunlu ve kredili olarak ve her biri 60 ders saatinden az olmamak üzere, tercihen ilk iki yarıyıla toplanmış olarak okutulur. Beden Eğitimi veya Güzel Sanat dallarındaki derslerden birisi, zorunlu ve kredili olmamak kaydıyla okutulur ve hangi yarıyılda kaç saat okutulacağı ilgili kurullar tarafından belirlenir. Programlarda okutulan dersler yarıyıllık olarak düzenlenir ve haftada toplam 14 krediden az ve 28 krediden fazla olamaz. Ortak zorunlu derslerin kredileri, bu toplama dahil değildir.

Madde 10 — Öğretim programları; dersler, uygulamalar, proje ve stüdyolar, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, eskizler, arazi üzerinde uygulamalar, seminerler, bitirme çalışması, staj ve benzeri çalışmalardan oluşabilir.
Öğretim programındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almak ve başarmakla yükümlü bulunduğu derslerdir. Seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek alabileceği derslerdir.
Bazı derslerin uygulamaları ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunlara denk özel kuruluşlarda da yapılabilir. Uygulamalar yetkili Yüksekokul Öğretim Elemanlarının gözetim ve denetiminde yapılır. Bu süre zarfında öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
Kayıt için, diğer bazı ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı alınmış veya başarılmış olmasını gerektiren derslere, ön koşullu ders denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, ilgili Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayından sonra kesinleşir.

Derslerin Kredi Değeri
Madde 11 — Bir dersin kredi değeri; o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuar, uygulama, atölye veya stüdyoların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur. Not ortalamalarına katılmayacağı Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen dersler için kredi değeri belirlenmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri
Madde 12 — Meslek Yüksekokullarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre alınır. Hazırlık Sınıfına kayıtlı öğrenciler, öğrencisi oldukları Meslek Yüksekokulunun öğrenci katkı payına eşit katkı payını veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi gereğince ödenmesi gereken öğrenci katkı paylarını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. 3843 sayılı İkili Öğretim Kanununun 7 nci maddesi gereğince öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Öğrenim ücretinin ikinci taksitini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır, bu süre içerisinde de öğrenim ücretini kanuni faizi ile birlikte ödemeyen öğrencinin, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ilişkisi kesilir. Her ne sebeple olursa olsun, kayıt silme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

Kayıt Yenileme
Madde 13 — (Değişik:R.G.-8/8/2008-26961)
Meslek Yüksekokulu öğrencileri, akademik takvimde belirtilen ve ilan edilen tarihlerde, her yarıyıl kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. İlan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyemeyen öğrenciler, kayıt bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurmaları ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve devamsızlık sınırını aşmayan süre içinde, uzaktan eğitim programlarında ise eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde kayıt yenileyebilirler. Bu süre içinde ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, derslere devam etme hakkını kaybetmiş olur ve kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, mazeretli kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.

Danışman
Madde 14 — Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izleme ve ders kayıt işlemlerinde rehberlik etmek üzere, ilgili Yüksekokul Kurulu tarafından her sınıf için öğretim üyelerinden, yoksa diğer öğretim elemanlarından yeterli sayıda danışman görevlendirilir.

Ders Kaydı ve Derslere Devam
Madde 15 — (Değişik ibare:RG-22/05/2005-25822) Yüksekokula kayıt olan her yeni öğrenci, birinci yarıyıl derslerine devam etme hakkına sahip olur ve birinci yarıyıl ders kayıtları yapılmış sayılır. Takip eden yarıyıllarda, önceki yarıyıllardan ders ve ayrı ders niteliğindeki laboratuar, proje ve benzeri çalışmaları tekrarlama durumunda olan öğrenciler, öncelikle tekrarlayacakları dersleri almak şartıyla bulundukları yarıyıla ait derslere de yazılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler bulundukları yarıyıldaki tekrar dersleri ile birlikte ortak zorunlu dersler hariç en fazla toplam 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler.
(Değişik ikinci fıkra.R.G.-8/8/2008-26961) Derslere devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından yapılan yoklamalarla tespit edilir. Uzaktan eğitim programlarında devam zorunluluğu yoktur. Diğer programlarda, öğrencilerin teorik derslerin %70’ine, ders uygulamaları ve laboratuarların %80’ine devamları zorunludur. Sağlık raporları, devamsızlık sürelerinin belirtilen sınırları aşması için bir sebep oluşturmaz. Ancak Rektör onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin, bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ve bu süreler içinde giremedikleri sınavlara ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonunda, ilgili Bölüm Başkanlığı aracılığı ile Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilir.
Daha önce alınıp devam koşulu yerine getirilen teorik veya uygulamalı bir dersin tekrarında devam zorunluluğunun aranıp aranmamasına; kurumun fiziki kapasitesi, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı da göz önüne alınarak her öğretim yılı başlamadan önce ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Devam zorunluluğunun aranmaması halinde de öğrenci o derse kayıt olmak, varsa ödevleri yapmak ve ara sınavlara katılmak zorundadır.

Sınavlar
Madde 16 — (Değişik:RG-15/08/2006-26260)
Öğretimde öngörülen sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl/yıl sonu sınavları, mazeret sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlardır. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı–sözlü veya uygulamalı ya da yazılı–sözlü–uygulamalı olarak yapılabilir. (Ek cümle:R.G.-8/8/2008-26961) Uzaktan eğitim programlarında; ara sınavlar internet üzerinden online olarak, yarıyıl/yıl sonu sınavları, yarıyıl/yıl sonu mazeret sınavları, tek ders sınavları ve ek sınavlar Trakya Üniversitesi yerleşkelerinde yapılır.

Madde 17 — (Değişik:RG-15/08/2006-26260)
Bir dersin her yarı yılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen onbeş gün içinde Yüksekokul Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık nedeni ile Trakya Üniversitesi veya diğer sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporları Yönetim Kuruluna iletilir. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslar arası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.

Madde 18 — (Değişik:RG-8/8/2008-26961)
Yarıyıl/yıl sonu sınavları, sona eren yarıyıl/yıl içinde öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılan sınavlardır. Yarıyıl/yıl sonu sınav programları, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; derse kayıt olmak ve derse devam şartını uzaktan eğitim programları hariç yerine getirmiş olmak gerekir. Ancak ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler, sınavların bitiminden itibaren bir hafta sonra yapılacak mazeret sınavlarına katılırlar. Sağlık nedeni ile Üniversite hastanelerinden veya diğer sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporları Yönetim Kuruluna iletilir.

Madde 19 — (Değişik:RG-8/8/2008-26961)
Mezun olması için tek dersi kalan öğrencilerin ileriki dönemlere ait olan ve bu Yönetmelikte verilen sınav hakkını, fazladan bir hak getirmemek ve bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir. Bir öğrencinin tek ders sınavlarına girebilmesi için ilgili dersi daha önce almış ve devam şartını uzaktan eğitim programları hariç sağlamış olması gerekir. Tek ders sınavlarının mazereti yoktur. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 20 — Ek sınavlar, Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresini kullanmış olup mezun olamamış öğrencilere tanınan sınavlardır.

Sınav Sonuçlarının İlanı
Madde 21 — Sınav evrakları ve sonuçları en geç sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim elemanınca ilgili Bölüm Başkanlığı aracılığı ile ilgili Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonuçları, son sınav tarihinden itibaren iki hafta içinde ilgili Müdürlük tarafından öğrencilere ilan edilir. Sınav evrakının saklanması, ilgili Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sağlanır. Sınav evraklarının saklanma süresi iki yıldır.

Sonuçların Değerlendirilmesi ve Başarı Notu
Madde 22 —(Değişik:RG-15/08/2006-26260)
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve başarı notu aşağıda gösterildiği şekilde belirlenir;
a) (Değişik.R.G.-8/8/2008-26961) Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u, uzaktan eğitim programlarında %20’si ile yarıyıl/yıl sonu sınavında alınan notun %70’inin, uzaktan eğitim programlarında %80’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; uzaktan eğitim programları hariç diğer programlarda ilgili Yüksekokul Kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartı ile ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, kesirli sayılarda ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı 5’ten küçük ise bir alt tam sayıya, 5 veya 5’ten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.
b) Başarı notu; yukarıda belirlenen notlar esas alınarak, bağıl değerlendirme yöntemi uygulanarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak elde edilen harfli notlar, katsayılar ve başarı durumları için (c) bendindeki tablo ve esaslar uygulanır.
c) Bağıl değerlendirme yönteminde harfli notların katsayıları aşağıdaki tabloya göre belirlenir:

100 Puan üzerinden değeri

Harfli notu

Katsayı

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

65-69

CB

2.50

60-64

CC

2.25

50-59

DD

2.00

30-49

FD

1.00

0-29

FF

0.00

Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.
(Değişik:R.G.-7/1/2008-26749) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak, genel not ortalaması (GNO) CB (2.50) ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılırlar ve başarı notu, katsayısı 2.00 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde; bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili yüksekokul kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanılmış olan derslerde başarı notu, eski yarıyıl içindeki çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmadan, sadece yarıyıl/yıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.
Ayrıca not belgesinde, aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:
1) DZ (devamsız) notu; ders kaydı yaptırılan ancak devam koşulu yerine getirilemeyen kredili dersler için verilir ve "FF" notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır.
2) BL (başarılı) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir.
3) BZ (başarısız) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya devamsız öğrencilere verilir.
4) MF (muaf) notu; Yeterlik ve muafiyet sınavları sonucunda başarılı bulunan öğrencilere verilir. Ortalamalara katılmaz.
5) TR (transfer) notu; Üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği kabul edilen dersler için verilir. Ortalamalara katılmaz.

Ders Tekrarı
Madde 23 — Bir dersten FF, FD, DD, DZ ve BZ notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli dersler ise öğrenciler, bunların yerine başka bir seçmeli ders alabilirler.

Notlarda Maddi Hata ve Not Düzeltme
Madde 24 — Öğrenci, ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde, ilgili Müdürlüğe yazılı olarak başvurup bir sınav sonucuna itiraz edebilir. Müdür, sınav evrakını, sınavı yapan öğretim elemanı ile ilgili Bölüm Başkanına incelettirir. Ancak maddi hata var ise düzeltme yapılabilir. Gerektiğinde Müdür, Yönetim Kurulunun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olmak şartıyla ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak sınav evrakını incelettirir. Komisyon kararı ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.
İlan edilen sınav sonucu ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olmasının öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde öğretim elemanı, düzeltme istemi ile ilgili gerekçeli başvurusunu ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili Müdürlüğe yapmak zorundadır. Başvuru, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Not Ortalaması
Madde 25 — Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait "Yarıyıl Not Ortalaması" (YNO) ve almış oldukları tüm derslere ait "Genel Not Ortalaması" (GNO) hesaplanarak belirlenir. Yarıyıl not ortalaması (YNO), öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlandığı derslerin kredi saatlerinin 22 nci maddede belirtilen başarı notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıtlandığı tüm derslerin kredi saatlerinin 22 nci maddede belirtilen başarı notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
Genel not ortalaması (GNO) ve yarıyıl not ortalaması (YNO) hesabında yalnız kayıtlanan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında, ondalık noktadan sonraki üçüncü sayı 5’ten küçükse sıfıra; 5 veya 5’ten büyükse, ikinci sayıyı bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır. Genel not ortalamasına (AA), (FF) ve arasındaki notlar esas tutulur. Başarılı veya başarısız şeklinde değerlendiren dersler, ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmazlar.

Öğrenci İşleri
Madde 26 — Öğrencilerin kayıt dondurmaları, yatay geçişleri, öğretim ve sınavlara ait işlemleri ve Yüksekokul ile ilişkilerinin kesilmesi hakkında ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Öğrenciler, bu kararlara karşı on beş gün içinde, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne itiraz edebilirler ve itirazları Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Kayıt Dondurma ve Hakların Saklı Tutulması
Madde 27 — Öğrenci haklı ve geçerli bir mazerete dayanarak ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile, öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kaydı dondurulan öğrenci, öğrenimine devam edemez ve kaydının dondurulduğu yarıyıl ve yılda sınavlara giremez. Onaylanan kayıt dondurma süreleri, kararda belirtilmek şartıyla, öğretim süresinden sayılmaz.
Kayıt dondurma isteğinde haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:
a) Üniversite Hastaneleri veya diğer Resmi Hastanelerin Sağlık Kurulu Raporları ile belgelenmiş bulunan sağlık ile ilgili mazeretler.
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeni ile öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kalması.
c) Birinci derecede kan bağı bulunan hısımların ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeni ile, öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belgelemesi ve ilgili Yüksekokulun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi.
d) Ekonomik nedenlerle, öğrencinin öğrenimine devam edememesi.
e) Hüküm içeriği bakımından öğrencinin uymak zorunda olduğu disiplin yönetmeliği maddeleri itibarıyla, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkumiyet hali.
f) Öğrencinin hangi sınıfta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması.
g) Öğrencinin tutukluluk hali.
h) Yüksekokul Yönetim Kurulunun mazeret olarak kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer durumlar.
Öğrenci kayıt dondurma başvurusunu, nedenleri ve belgeleri ile birlikte, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren, en geç on beş gün içinde ilgili Müdürlüğe yapmak zorundadır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, geç sunulan raporlar işleme koyulmaz. Sağlık mazereti kabul edilen öğrenci, rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi, önceden öngörülmeyen ve bilinmeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de, kayıt dondurulabilir. Bu durumda, olayın meydana gelişinden itibaren 15 günlük süre içinde başvurmak zorunludur. Belirtilen sebeplerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı yolda işlem yapılır. Yarıyıl veya yıl içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ayrıldığı yarıyıl veya yıl başından öğrenimine devam eder. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulduğunda, bu kayıt dondurma onaylandığı tarihten geçerli olup, öğrencinin kayıt dondurma tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki sınav hakları saklı kalır. Bu haklar, kayıt dondurma bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde kayıt dondurulması halinde, kayıt dondurma hiçbir suretle yarıyıl başından geçerli olarak uygulanmaz. Ancak burada sıralanan nedenlerin devamı halinde, ilgili Yönetim Kurulu tarafından kayıt dondurmanın uzatılması yoluna gidilebilir.
Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, normal kayıt döneminde kaydını yaptırmak suretiyle, kaydını dondurduğu öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder. Kayıtları iki yarıyıl süre ile dondurulmuş öğrencilerden, birinci yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin, bir dilekçe ile ilgili Müdürlüğe başvurmaları gerekir. Başvuru, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Yatay Geçişler
Madde 28 — Diğer Yükseköğretim Kurumlarından, Trakya Üniversitesine yatay geçiş, Yükseköğretim Kurumları Arası Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Üniversite içi eşdeğer yükseköğretim programları arası yatay geçişler, anılan yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından yapılır.

Madde 29 — Bu Yönetmelik uyarınca, eğitim ve öğretimin belirli oranda yabancı dille yürütülerek tamamlanması gereken bölümlere yatay geçiş yapacak öğrenciler, Trakya Üniversitesi Senatosunun kabul ettiği yabancı dil başarı belgelerinden herhangi birini sunmak veya Yabancı Dil Yeterlik Sınavını başarmak zorundadır. Bu belgeleri sunamayan veya sınavı başaramayan öğrencilerin, Trakya Üniversitesine geçiş işlemleri yapılamaz.

İntibak
Madde 30 — Bir Yüksekokulun herhangi bir programına kayıtlı iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınavına girerek Trakya Üniversitesine kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında, aşağıda listelenen esaslar geçerlidir:
a) Bir Yüksekokulun 1 inci sınıfına kayıt olan bir öğrenci, herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami öğretim süresi içinde normal öğretim programına devam edebilir.
b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde; tekrar sınava girmek suretiyle yeniden kayıt yaptırdığı Yüksekokul Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak geçilmiş derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, Yükseköğretim Kanununun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan dersleri, kalan öğretim süresi içerisinde başarı ile bitirilir.

Stajlar
Madde 31 — Stajlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Stajların öğrenim süresi içinde yerine getirilmesi zorunludur. Tüm ders ve uygulama yükümlülüklerini tamamladığı halde, stajı eksik veya yaptığı stajda başarısız görülen öğrenciler, stajlarını tamamlayana kadar mezun olamazlar ve her kayıt döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

Bitirme Çalışması
Madde 32 — İlgili Yönetim Kurulu kararı ile mezun olacak öğrenciye, öğrenim süresi içinde, bitirme çalışması adı altında çalışmalar yaptırılabilir. Bu çalışmanın esasları, ilgili kurullarca kabul edilerek, Üniversite Senatosunca düzenlenen yönergeler ile belirlenir. Bu Yönetmelik uyarınca, eğitim ve öğretimin belirli oranda yabancı dille yürütülerek tamamlanması gereken programlarda, öğrencinin istemesi ve bitirme çalışmasının yürütücüsünün uygun görmesi durumunda, bitirme çalışması yabancı dilde hazırlanabilir.

Mezuniyet ve Diploma
Madde 33 — Öğretim programlarındaki öğrenimlerini tamamlayan ve ilgili Yüksek-okul Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, birim ve bölüm veya program adı açıklanmak suretiyle Meslek Yüksekokulu diploması verilir. Diplomalar, Rektör ile ilgili Müdür tarafından imzalanır. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır ve herhangi bir nedenle yenisi verilmez. Verilen bir diplomanın kaybedilmesi halinde, ilgili yönetmelik gereği bir duplikata (ikinci nüsha) hazırlanır. Diplomada başarı derecesi belirtilmez, sadece öğrencinin başarılı olduğu yazılır. Gerektiğinde diploma derecesi Genel Not Ortalaması (GNO) hesaplanarak belirlenebilir.
(Ek fıkra:RG-7/7/2009-27281) Önlisans öğrenimini tamamlayan ve genel not ortalaması AA olan öğrenciler onur öğrencisi olarak mezun olur ve onur öğrenci listesine kayıt edilirler. Disiplin cezası almış olan öğrenciler onur öğrencisi olamaz.

İlişik Kesme ve Kayıt Alma
Madde 34 — Bir öğrencinin; öğrenim süresi içinde öğrenimini tamamlayamaması, kurumdan çıkarmayı gerektirecek disiplin cezası alması, mazeretsiz olarak süresi içinde iki yarıyıl arka arkaya ders kaydı yaptırmaması, Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenen ruhsal bozuklukları nedeni ile öğrenimine iki yarıyıl ara vermesi ve bu süre sonunda sağlık durumunun öğrenime devam edebilmesi için uygunluğunu belgeleyememesi, azami öğrenim süresi sonunda devam şartını sağlayamadığı ve/veya hiç alınmamış ders sayısı toplamı 6 (altı) veya daha fazla olması, azami öğrenim süresi sonunda girdiği ek sınavlar sonucunda hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısı toplamı 6 (altı) veya daha fazla olması, azami öğrenim süresi sonunda tanınan üç veya dört yarıyıl sınava girme hakkı sonunda hiç alınmamış veya alınıp da devam şartı sağlanamamış dersler de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısı toplamı 4 (dört) veya daha fazla olması durumlarında, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile üniversite ile ilişkisi kesilir.

Madde 35 — Üniversiteye ve kaydoldukları birimlere sahte veya kendine ait olmayan belgeler verdikleri anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmaksızın, ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile üniversite ile ilişkileri kesilir. Söz konusu öğrenciler, üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen diploma dahil belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında yasal işlem yapılır.

Madde 36
— Kendi isteği ile üniversiteden ayrılacak öğrenciler, öğrenim gördükleri Yüksekokulun Müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar. Başvuru üzerine kaydı silinen öğrenciye, isterse Yüksekokuldaki öğrenim durumunu gösteren bir belge, kayıtta Yüksekokula teslim ettiği diploması verilir.

Davranış Biçimi
Madde 37 — Yüksekokul öğrencilerinin, dershane, laboratuar ve uygulama alanları ile bunların eklentilerinde genel görünüş, giyiniş ve davranışları ile ilgili esaslar ayrı bir yönerge ile belirlenir. Bu konularda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile üniversitenin yönergelerindeki konu ile ilgili hükümleri uygulanır.

Disiplin İşleri
Madde 38 — Disiplin soruşturma ve cezaları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Madde 39
— Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı bulunan öğrencilerin önceki notları ve başarı durumları aynen kabul edilerek 22 nci madde uyarınca harf notlarına çevrilir ve öngörülmeyen durumlarda ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulları karar verir.
Madde 40 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mezuniyetlerine ilgili Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karar verilen öğrencilerin notları ve başarı durumları not belgelerinde aynen korunur.

Madde 41 — Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde tanımlanan DD notlarının yüksek ortalamalı öğrenciler için başarılı sayılması uygulamasına 2003-2004 öğretim yılı Bahar Yarıyılı başında başlanır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 42 — Bu Yönetmeliğin kapsamında olduğu halde, hakkında hüküm bulunmayan hususlarda ilgili kurullar: bu Yönetmelik hükümlerine aykırı düşmemek ve Üniversite Senatosunun onayından geçirmek kaydı ile gerekli düzenlemeleri yapabilirler. Ayrıca Üniversite Senatosu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yapabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 43 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 19/8/1999 tarihli ve 23791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Bağıl değerlendirme uygulamasından önce kayıtlı öğrenciler
GEÇİCİ MADDE 1(Ek:RG-15/08/2006-26260)
Bağıl değerlendirme uygulamasından önce kaydolmuş öğrencilerin oluşmuş notları ve başarı durumları saklıdır.

Yürürlük
Madde 44 — Bu Yönetmelik 2003-2004 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 45 — Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
(1) 7/1/2008 tarihli ve 26749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte yapılan değişiklik 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu içerik 05.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 8595 kez okundu.